Ważniejsze zasady dotyczące urlopowania wychowanków MOW

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy jest placówką nieferyjną, co znaczy, że wychowankowie zgodnie z decyzją Sądu przebywają w nim przez cały rok i nie przysługują im wakacje lub ferie, jak w szkołach i placówkach otwartych.

Za zgodą Sądu wychowankom można udzielać przepustek do domu rodzinnego (opiekuna prawnego), jeśli wychowanek zasługuje na to odpowiednim zachowaniem. Wniosek o zgodę Sądu przygotowuje wychowawca.
Udzielenie zgody przez Sąd nie oznacza, że placówka jest zobowiązana urlopować nieletniego – Sądy pozostawiają ostateczną decyzję Dyrektorowi MOW.

Placówka występuje do Sądów o jednorazowe bądź stałe (całoroczne) zgody na urlopowanie. Udzielenie przez Sąd zgody całorocznej nie zmienia zasad dotyczących udzielania przepustek przez MOW, a jedynie ułatwia pracę sekretariatowi. Termin określony w zgodzie jednorazowej Sądu w żaden sposób nie wiąże placówki - Dyrektor może go skracać bądź anulować przepustkę zależnie od zachowania nieletniego.

Zgodnie z Ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich o urlopowanie może wnioskować również rodzic / opiekun prawny. W praktyce stosujemy rozwiązanie wspólnego z rodzicem (na jednym druku) wniosku do Sądu o zgodę na urlop, co potwierdza, że rodzic jest w stanie przyjąć w danym terminie syna pod opiekę. Decyzja o udzieleniu przepustki należy do Dyrektora.

Aby uzyskać przepustkę, wychowanek musi zachowywać się nienagannie w placówce.
Potwierdzeniem tego są podpisy, zebrane na odpowiednim druku od wszystkich wychowawców i nauczycieli, którzy zajmują się danym wychowankiem. Brak jednego podpisu skraca wyjazdówkę o pół dnia. Notatki wychowawców dotyczące zachowań nieregulaminowych skracają termin przepustek od 1 do 7 dni. Decyzje w tej sprawie każdorazowo podejmuje Dyrektor. Przed udzieleniem przepustki na dłuższe wyjazdy tzw. feryjne wychowawca sumuje wszystkie odebrane bądź dodane dni wyjazdowe. Weryfikacja okresu przepustki należy do Dyrektora.
Umieszczenie w grupie readaptacyjnej powoduje, że wychowankowi jest odbierana najbliższa przepustka.

Wychowanków w trakcie przepustki obowiązuje Regulamin wychowanka MOW.
Łamanie regulaminu powoduje odebranie najbliższej przepustki. Brak powrotu na czas powoduje, że każdy dzień nieusprawiedliwionego pobytu poza placówką skraca o jeden dzień następną przepustkę (przepustki). Placówka uwzględnia w ciągu roku jedno zwolnienie lekarskie na okres do 1 tygodnia. Popełnianie w czasie urlopowania czynów karalnych bądź notoryczne niepowroty skutkują odebraniem  przepustek nawet do końca roku szkolnego.

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo wychowanka podczas jego przejazdów oraz pobytu na przepustce przejmuje rodzic / opiekun prawny. Do niego też należy utrzymanie i wyżywienie syna podczas przepustki oraz zapewnienie pieniędzy na przejazdy.

WYKAZ WYJAZDÓWEK W ROKU SZKOLNYMZobacz także: