Czas pobytu wychowanka w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym (MOW)

Nieletni, który na podstawie odpowiedniego zarządzenia Sądu Rodzinnego i Nieletnich otrzymał środek izolacyjno-wychowawczy w postaci pobytu w MOW, musi przebywać w placówce:

  • do ukończenia 18 roku życia - jeśli Sąd wydał Postanowienie z art. 6 pkt 9 upn*
  • do chwili wydania nowego Postanowienia - jeśli Sąd wydał Postanowienie z art. 26 upn (tymczasowy pobyt w MOW)
  • do zakończenia roku szkolnego po ukończeniu 18 lat - jeśli Sąd wydał Postanowienie z art. 73 § 2 upn (przedłużenie pobytu mimo ukończenia 18 lat - ośrodek zatrzymuje wychowanka, jeśli jest jego pisemny wniosek o to)
  • do chwili zakończenia okresu próby - jeśli Sąd wydał Wyrok z art. 6 pkt 10 upn

Jeśli w trakcie pobytu w MOW placówka stwierdzi, że mimo iż nie upłynął czas ustawowy pobytu nieletniego w MOW, wychowanek zresocjalizował się i rokuje nadzieje na prawidłowe funkcjonowanie w warunkach wolnościowych, Dyrektor może na podst. art. 70 § 2 upn wystąpić do Sądu o skrócenie pobytu w MOW (zawieszenie lub zmianę środka wychowawczego) - np. po ukończeniu gimnazjum.

Wniosek taki jednak musi być poparty:

  • wzorowym zachowaniem się nieletniego
  • opinią zespołu diagnostyczno-resocjalizacyjnego
  • opinią Rady Pedagogicznej (zespołu wychowawców).

Gdy nieletni w trakcie pobytu w MOW (także podczas przepustek) popełnia czyny karalne, Sąd może zmienić zastosowany środek:

  • jeśli wychowanek nie ukończył 17 lat – może otrzymać Zakład Poprawczy
  • jeśli wychowanek ukończył 17 lat – odpowiada jak dorosły (może być umieszczony w Zakładzie Karnym).

Na decyzję Sądu mają wpływ opinia o zachowaniu nieletniego w placówce i poza nią, ucieczki oraz niepowroty.

* upn to skrót od Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnichZobacz także: