Statut

STATUT

SALEZJAŃSKIEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO

W TRZCIŃCU

 

 

 

I. Postanowienia Ogólne

 

§1

 

 1. Salezjański Ośrodek Wychowawczy „Dom Młodzieży” im. św. Jana Bosko w Trzcińcu, zwany dalej "Ośrodkiem", jest niepubliczną placówką wychowawczą o charakterze resocjalizacyjnym, przeznaczoną dla dzieci i młodzieży męskiej, niedostosowanych społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i resocjalizacji, czyli młodzieżowym ośrodkiem wychowawczym.
 2. Ośrodek mieści się w Trzcińcu, w gminie Czaplinek, powiecie drawskim, województwie zachodniopomorskim, w budynkach stanowiących własność Towarzystwa Salezjańskiego, oznaczonych numerami Trzciniec 25 i Broczyno 91.
 3. Nazwa Ośrodka, o której mowa w ust. l, jest używana w pełnym brzmieniu na tablicy urzędowej oraz na pieczęciach i stemplach.
 4. Ośrodek może posiadać własny sztandar, godło oraz własny ceremoniał.
 5. Jako że odpowiednie przepisy przewidują, iż w skład młodzieżowego ośrodka wychowawczego wchodzi przynajmniej jedna szkoła specjalna, ośrodek wraz ze szkołą (szkołami) tworzą dla celów organizacyjnych zespół zwany Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym Towarzystwa Salezjańskiego w Trzcińcu.

 

§2

 

 1. Organem prowadzącym Ośrodek jest Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria pw. św. Wojciecha z siedzibą w Pile, posiadające osobowość prawną (art. 8 ust. l; nast. Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła w Rzeczypospolitej Polskiej - Dz. U. Nr 29, poz.154 z 23 maja 1989 r.).
 2. Podstawą prawną działalności Ośrodka jest:

a/ Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity: Dz. U. Nr 256 z 2004 r. poz.2572) z późniejszymi zmianami

b/ Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178) z późniejszymi zmianami oraz rozporządzenia wykonawcze do tych i innych ustaw, w tym:

c/ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym (Dz. U. Nr 296 poz. 1755]

d/Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r.w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w tych placówkach (Dz. U.11.109.631 z dnia 30 maja 2011 r.)

e/ Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23.12.2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2005 r. Nr 6 poz.45) i rozporządzenie zmieniające z 24 października 2007 r. (Dz. U. Nr 208, poz. 1507)

f/ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. Nr 52 z dnia 30 marca 2005 r. poz. 466)

g/ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. Nr 26, poz. 226)

h/ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1489)

i/ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487)

j/ Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 19 listopada 2002 r.mw sprawie szczegółowego zakresu uprawnień i obowiązków nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych placówkach prowadzonych przez i niepublicznych placówkach prowadzonych przez kościelne osoby prawne (Dz. U. z dnia 19 grudnia 2002 r. poz. 1772)

k/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu użycia środków przymusu bezpośredniego wobec nieletnich umieszczonych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii (Dz. U. Nr 48 poz. 248 z dnia 7 marca 2011 r.)

l/ Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 r. w których wykonywana jest kara ograniczenia w sprawie podmiotów, wolności oraz praca społecznie użyteczna (Dz. U. 10.98.634 z dnia 7 czerwca 2010 r.)

ł/ Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń w sprawach nieletnich (Dz.U. Nr 107, poz. 894)

m/ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą(Dz. U. nr 139, poz. 1133)

 

§3

 

 1. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest resocjalizacja poprzez eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego, demoralizacji i zaburzeń zachowania,
  pobudzanie do samowychowania poprzez rozbudzanie talentów, zdolności i zainteresowań, a tym samym przygotowanie wychowanków do prawidłowego uczestnictwa w życiu społecznym, samodzielności zawodowej oraz życia zgodnego z powszechnie obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.
 2. Działalność wychowawcza, resocjalizacyjna, terapeutyczna i dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o zasady pedagogiki katolickiej z uwzględnieniem wartości ogólnoludzkich – humanistycznych zasad moralnych.
 3. Założenia wychowawcze oraz dotyczące zasad życia wspólnotowego realizowane są według wzorców zawartych w "Systemie Prewencyjnym św. Jana Bosko”, Patrona Ośrodka. Jest to systemem pedagogiczny charakterystyczny dla Towarzystwa Salezjańskiego.
 4. Realizacja podstawowego zadania Ośrodka, o którym mowa w ust. l, następuje poprzez :

a)      organizowanie zajęć resocjalizacyjnych, terapeutycznych, dydaktycznych oraz profilaktyczno-wychowawczych umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społecznym

b)      organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych placówkach

c)      wspieranie rodziców (prawnych opiekunów) w pełnieniu funkcji wychowawczej i edukacyjnej, w tym w rozpoznawaniu, wspomaganiu i rozwijaniu potencjalnych możliwości wychowanków;

d)      udzielanie pomocy rodzicom (prawnym opiekunom), nauczycielom w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we wspieraniu wychowanków, w szczególności w zakresie unikania zachowań ryzykownych;

e)      pomoc w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej, z uwzględnieniem możliwości i zainteresowań wychowanków oraz współpraca w tym zakresie z sądem, który wydał orzeczenie o umieszczeniu wychowanka w ośrodku oraz ośrodkami pomocy społecznej i innymi instytucjami właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania wychowanków;

f)       podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku zachowań wychowanków szczególnie zagrażających ich zdrowiu lub życiu;

g)      współpracę ze środowiskiem lokalnym, organizacjami młodzieżowymi oraz instytucjami wspierającymi działalność wychowawczą programy i projekty, których celem jest podnoszenie jakości pracy Ośrodka – z uwzględnieniem systemu wychowawczego św. Jana Bosko i metod twórczej resocjalizacji

h)      Ośrodek pracuje z młodzieżą defaworyzowaną ze środowisk ubogich, niewydolnych wychowawczo, a często patologicznych. Zadaniem placówki jest także wspieranie rodzin wychowanków w uzyskiwaniu zdolności do wypełniania funkcji opiekuńczych i wychowawczych

i)        Realizacja zadań, o których mowa w pkt. e następuje m.in. poprzez:

- współpracę z centrami pomocy rodzinie, ośrodkami pomocy społecznej, pracownikami socjalnymi i innymi instytucjami w miejscu zamieszkania wychowanków w celu wielowymiarowego ich usamodzielniania

- materialne wspieranie rodziców w utrzymaniu synów – poprzez wyszukiwanie podopiecznym możliwości zarobkowania, współpracę z Pilskim Bankiem Żywności w celu pozyskiwania artykułów spożywczych przeznaczonych na wyżywienie wychowanków itp. inicjatywy.

 

§4

 

Podstawową formą organizacyjną w Ośrodku jest grupa wychowawcza

Liczebność grupy wychowawczej - powinna liczyć do 12 wychowanków.

 

§5

 

Ośrodek zapewnia:

1) kształcenie wychowanków na miejscu na poziomie szkoły podstawowej lub/i  gimnazjum

2) kształcenie wychowanków na miejscu lub poza siedzibą Ośrodka na poziomie ponadgimnazjalnym

3) udział w zajęciach wychowawczych na miejscu i w formach wyjazdowych

4) udział w zajęciach sportowych, turystycznych, rekreacyjnych, w tym w zajęciach organizowanych na świeżym powietrzu w wymiarze (łącznie z lekcjami wf w szkole) co najmniej 4 godzin dziennie, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne

5) udział w zajęciach patriotyczno-obronnych, kulturalno-oświatowych;

6) udział w indywidualnych lub grupowych zajęciach specjalistycznych w zakresie socjoterapii, terapii pedagogicznej lub psychologicznej, profilaktyki społecznej,

 terapii uzależnień i resocjalizacji;

7) pomoc w nauce i rozwiązywaniu problemów wychowanków

8) wdrażanie wychowanków do czynności samoobsługowych, zaradności i samodzielności życiowej, w tym pomoc w tzw. usamodzielnieniach

9) całodobową opiekę jako placówka nieferyjna

 

 

§6

 

1. Ośrodek prowadzi działalność w ciągu całego roku kalendarzowego, we wszystkie dni tygodnia, jako placówka, której nie zamyka się na czas ferii i wakacji.

 Ośrodek organizuje dla wychowanków między innymi wyjazdy i wycieczki śródroczne  oraz wypoczynek letni i zimowy poza siedzibą Ośrodka.

2. Ośrodek organizuje opiekę wychowawczą w porze nocnej. Opiekę tę w każdym budynku internackim sprawuje wychowawca, który może mieć do pomocy pracownika niepedagogicznego.

 

§7

 

Towarzystwo Salezjańskie, jako organ prowadzący - jest osobą prawną, bezpośrednio odpowiedzialną za istnienie i działanie Ośrodka. Jest czynnikiem nadrzędnym w stosunku do wszystkich organów działających w Ośrodku i ważniejsze sprawy związane z egzystencją i działalnością Ośrodka wymagają zatwierdzenia przez Inspektora jako Przełożonego Inspektorii, z zachowaniem wszystkich wymogów i przepisów państwowych oraz ustaleń zawartych w Statucie Ośrodka.

Kompetencje właściciela Ośrodka, Towarzystwa Salezjańskiego:

a) nadaje pierwszy Statut oraz zatwierdza jego zmiany.

b) Inspektor Towarzystwa Salezjańskiego - powołuje Dyrektora Ośrodka, mając na uwadze wymogi kwalifikacyjne i prawne określone przez odnośne przepisy prawne MEN.

c) Towarzystwo Salezjańskie - zatrudnia wychowawców i innych pracowników Ośrodka, za pośrednictwem Dyrektora Ośrodka.

d) nadzoruje administrację Ośrodka według przepisów obowiązujących w Towarzystwie Salezjańskim.

e) zatwierdza projekty organizacji Ośrodka.

f) rozpatruje odwołania od decyzji Dyrektora Ośrodka.

g) nadaje odpowiednie stopnie awansu zawodowego

h) zwalnia rodziców lub opiekunów prawnych z całości lub części opłat za wyżywienie w ośrodku

i) wypełnia inne zadania, przewidziane odpowiednimi przepisami dla organu prowadzącego

 

§8

 

Dyrektor Ośrodka

1. Dyrektorem Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego może być tylko salezjanin;

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Przełożony Towarzystwa Salezjańskiego (Inspektor),  mając na uwadze wymogi kwalifikacyjne określone przez odpowiednie przepisy.

3. Jeśli Dyrektor Ośrodka nie jest jednocześnie przełożonym domu zakonnego, Inspektor konsultuje z przełożonym domu powołanie lub odwołanie Dyrektora Ośrodka.

4. Dyrektor kieruje pracą Ośrodka zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa i jednoosobowej odpowiedzialności, a w szczególności reprezentuje Ośrodek na zewnątrz:

a) organizuje i koordynuje działalność dydaktyczną, wychowawczo-resocjalizacyjną, opiekuńczą i administracyjno-gospodarczą, zgodnie z zasadami „Systemu Prewencyjnego św. Jana Bosko”

b) zapewnia warunki optymalnej realizacji regulaminowych celów i zadań Ośrodka, dba o właściwą atmosferę i dyscyplinę pracy oraz odpowiada za poziom i wyniki nauczania i wychowania;

c) sprawuje nadzór pedagogiczny;

d) prowadzi określoną szczegółowymi przepisami dokumentację działalności Ośrodka;

e) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Ośrodku wychowawców i innych pracowników;

f) Dyrektor Ośrodka w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z rodzicami (opiekunami prawnymi), samorządem wychowanków, placówkami opiekuńczymi, centrami pomocy, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, sądami, kuratorami i policją.

5. Dyrektor organizuje pracę w Ośrodku, umożliwia pracownikom ustawiczne dokształcanie się i informuje ich o zmianach w prawie i podstawowych zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem Ośrodka.

6. Dyrektor Ośrodka może mieć do pomocy Wicedyrektorów. Wicedyrektorów powołuje i odwołuje Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.

7. W Ośrodku zatrudnia się pedagogów, psychologów, terapeutów, pedagogów socjalnych i innych specjalistów, a także pracowników niepedagogicznych, w tym pracowników socjalnych i ochrony zdrowia oraz pracowników administracyjnych i obsługi.

 

§9

 

1. Grupą wychowawczą opiekuje się wychowawca odpowiedzialny za prowadzenie grupy oraz kierujący indywidualnym programem edukacyjno - terapeutycznym

2. Wychowawca jest bezpośrednio odpowiedzialny za opracowanie i realizację indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla powierzonych sobie wychowanków, współpracuje z innymi pracownikami ośrodka, rodzicami (prawnymi opiekunami) i instytucjami działającymi w środowisku lokalnym oraz opracowuje opinie i wnioski dotyczące wychowanków w sprawach: urlopowania, przeniesienia do innej placówki, zwolnień z ośrodka i innych.

3. Wychowawcom pracującym w danej grupie wychowawczej dyrektor może powierzyć

 dodatkowe zadania wynikające np.. z tzw. patronatu nad czterema wychowankami.

 

§10

 

1. Zajęcia specjalistyczne grupowe organizuje się w wymiarze nie mniejszym niż:

a) zajęcia resocjalizacyjne, w tym spotkania z wychowawcami grup – 4 godziny tygodniowo dla grupy wychowawczej

b) zajęcia socjoterapeutyczne - 1 godzina tygodniowo dla grupy
c) zajęcia z psychologiem lub pedagogiem – 1 godzina tygodniowo dla grupy
d) zajęcia terapeutyczne specjalistyczne dla wyodrębnionych grup wychowanków z  odpowiednimi problemami

2. Zajęcia kulturalne, sportowe oraz resocjalizację przez pracę organizuje się w internatach ośrodka w wymiarze nie mniejszym niż 7 godzin w tygodniu (każde) dla grupy wychowawczej.

3. Ponadto każdy wychowanek powinien mieć możliwość udziału w zajęciach rozwijających  zainteresowania i szczególne uzdolnienia w wymiarze nie mniejszym niż 2 godziny tygodniowo

 

 

II Zasady działania i organizacja Ośrodka

 

§11

 

1.                  Ośrodek, realizując zaspokajanie potrzeb wychowanków, kieruje się w szczególności: dobrem wychowanków, poszanowaniem ich praw, potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych, koniecznością wspierania rozwoju wychowanków poprzez umożliwienie kształcenia, rozwoju zainteresowań i indywidualizowanie oddziaływań wychowawczych, potrzebą działań przygotowujących do samodzielnego życia, w tym potrzebą przygotowania do pracy zawodowej, poszanowaniem praw rodziców wynikających z przepisów prawa rodzinnego, a przede wszystkim praw do kontaktowania się z dzieckiem, potrzebą działań w celu utrzymywania więzi wychowanka z rodziną i umożliwienia jego powrotu do rodziny i społeczeństwa

2.                Zasady, o których mowa ust. l, Ośrodek stosuje w szczególności przy opracowaniu indywidualnej diagnozy wychowanka i indywidualnego programu pracy resocjalizacyjnej.

 

§12

 

1.      Ośrodek realizuje z wychowankiem indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny
oraz prowadzi inną niezbędną dokumentację dotyczącą wychowanka i jego rodziny. W pracy resocjalizacyjnej z wychowankiem uwzględnia się system nagród i kar określonych w Regulaminie Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Trzcińcu.

2.      Wykaz kar, nagród oraz sposobów odwołania określa integralna część Statutu zwana Wykazem kar i nagród regulaminowych w MOW Trzciniec.

3.      Procedurę składania i rozpatrywania skarg i zażaleń stanowi integralna część Statutu zwana Procedurą skarg.

 

§13

 

Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) opracowany jest na podstawie informacji dotyczących życia wychowanka zawartych w dokumentach, analizy procesu zmian dot. zdrowia psychicznego i fizycznego oraz zachowań w trakcie pobytu w Ośrodku oraz oceny efektów pracy socjalnej prowadzonej z jego rodzicami. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny uwzględnia w szczególności wiek, możliwości psychofizyczne wychowanka, jego sytuację rodzinną i przebieg procesu przygotowania wychowanka do samodzielności zawodowej oraz życia zgodnego z powszechnie obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny jest modyfikowany w zależności od zmieniającej się sytuacji wychowanka, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

 

§14

 

 1. W Ośrodku działa stały zespół wychowawczy powołany przez dyrektora ośrodka.
 2. W skład zespołu wychowawczego wchodzą: dyrektor, zastępca, wszyscy wychowawcy, pedagog, psycholog, socjoterapeuta, inni specjaliści.
 3. Do zadań zespołu wychowawczego należy w szczególności: cotygodniowa analiza sytuacji wychowawczej Ośrodka, omawianie bieżących spraw dotyczących jego funkcjonowania opiniowanie decyzji dyrektora dotyczących spraw wychowawczych pomoc w diagnozowaniu wychowanków i opracowywaniu indywidualnego programu pracy z wychowankiem oraz prognozowanie oczekiwanych efektów zastosowanych działań resocjalizacyjno-wychowawczych; analizowanie stosowanych metod pracy z wychowankiem i wybór skutecznych form pracy; okresowe ocenianie efektów pracy z wychowankiem i jego środowiskiem rodzinnym Zespół wychowawczy, w porozumieniu z rodzicami wychowanka, szkołą, sądem rodzinnym, ośrodkiem pomocy społecznej ustala formy pomocy wychowankowi.

 

§15

 

1.      W placówce działa stały zespół diagnostyczno-korekcyjny ds. okresowej oceny sytuacji wychowanka, będący zespołem ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej

W skład zespołu wchodzą:

- Dyrektor lub wyznaczona przez niego osoba jako przewodniczący

- wychowawca odpowiedzialny za grupę

- psycholog

- pedagog

- socjoterapeuta

- pedagog socjalny,

- wychowawca klasy

- w razie potrzeby inne osoby, np., pracownik socjalny, terapeuta, itp.

 

2.      Do zadań zespołu, o którym mowa w ust. 1, należy w szczególności:

1) diagnozowanie wychowanka,

2) okresowa ocena sytuacji wychowanka,

3) analiza stosowanych metod pracy z wychowankiem i rodziną,

4) opracowywanie, ewaluacja i modyfikowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego

5) ocena zasadności dalszego pobytu wychowanka w placówce.

6) wnioskowanie do dyrektora o spowodowanie zmiany grupy,

7) spowodowanie zmiany placówki, skierowanie na terapię, spowodowanie zmiany środka wychowawczego itp.

Po przeprowadzeniu oceny sytuacji wychowanka, o której mowa w ust. 3 pkt 2, poprzez analizę jego sytuacji rodzinnej i psychospołecznej, zespół, o którym mowa w ust. 1, formułuje na piśmie wniosek dotyczący zasadności dalszego pobytu wychowanka w placówce.

Na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 4, dyrektor placówki informuje sąd rodzinny o zaistnieniu podstaw do powrotu wychowanka do rodziny albo – wobec niemożności powrotu wychowanka do rodziny – podejmuje starania zmierzające do umieszczenia go w innej placówce, w pieczy zastępczej, a także działania dotyczące procesu usamodzielnienia.

 

§16

 

3.      W placówce działa Samorząd Wychowanków, który tworzą wszyscy wychowankowie Ośrodka.

4.      Organizację Samorządu Wychowanków, jego strukturę, zasady i zakres działania określa stosowny regulamin. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny z Regulaminem Ośrodka i powinien uzyskać pozytywną opinię Zespołu wychowawczego oraz podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora Ośrodka.

5.      Samorząd Wychowanków może przedstawić Dyrektorowi wnioski i opinie dotyczące spraw związanych z działalnością Ośrodka, w szczególności odnoszących się do podstawowych praw wychowanka, jak:

 a) prawa człowieka, prawa obywatelskie, prawa dziecka, prawa ucznia

 b) prawo do uczestnictwa w organizowaniu działalności kulturalnej, oświatowej oraz rozrywkowej, zgodnie z przyjętym Regulaminem Ośrodka i charakterem placówki

 c) prawo do przedstawiania Dyrektorowi kandydatury wychowawcy pełniącego funkcję opiekuna Samorządu Wychowanków,

 d) prawo do zgłaszania wychowanków do wyróżnień i nagród stosowanych w Ośrodku, Samorząd poprzez swoich przedstawicieli może wyrażać swoją opinię i w ten sposób uczestniczyć w tworzeniu i zmianach Regulaminu Wychowanków Ośrodka.

 

§17

 

1. W procesie wychowania i opieki uczestniczą wszyscy pracownicy Ośrodka.

2. Pracownicy zatrudnieni w Ośrodku powinni wykazywać należytą postawę i dawać dobry przykład wychowankom.

 

§18

 

Placówka, w zależności od potrzeb, zatrudnia specjalistów o następujących kwalifikacjach:

1)wychowawców – absolwentów studiów wyższych o kwalifikacjach zgodnych z odpowiednimi przepisami

2) pedagogów – absolwentów wyższych studiów magisterskich,

3) psychologów – absolwentów wyższych studiów magisterskich,

4) terapeutów – osoby posiadające udokumentowane przygotowanie do prowadzenia terapii o profilu potrzebnym w pracy placówki,

5) pedagogów socjalnych – absolwentów wyższych studiów pedagogicznych

6) pracowników socjalnych – absolwentów studiów wyższych o odpowiedniej specjalności

7) lekarzy i pielęgniarki

8) instruktorów zajęć pozadydaktycznych

9) innych specjalistów

Normy zatrudnienia pracowników Ośrodka określają odrębne przepisy.

 

 

III. Prawa i obowiązki wychowawcy:

 

§19

 

Zadania wychowawcy:

 1. Wychowawca Ośrodka prowadzi działalność opiekuńczo-wychowawczą i resocjalizacyjną w oparciu o „System Prewencyjny św. Jana Bosko” i wspólnotę wychowawczą;
 2. rzetelnie realizuje podstawowe zadania resocjalizacyjne, wychowawcze i opiekuńcze Ośrodka;
 3. opracowuje roczne plany pracy z grupą;
 4. przestrzega regulaminu i rozkładu zajęć w Ośrodku;
 5. bierze czynny udział w samokształceniu;
 6. systematycznie przygotowuje się do zajęć wychowawczo-opiekuńczych i resocjalizacyjnych;
 7. opracowuje przy udziale specjalistów indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, zapoznając z nim wychowanka
 8. wypełnia obowiązującą dokumentację wychowanka i inne dokumenty ustalone przez dyrektora Ośrodka;
 9. bezpośrednio odpowiada za realizację zadań wynikających z indywidualnego programu edukacyjno - terapeutycznego oraz pozostaje w stałym kontakcie z rodziną wychowanka.
 10. dba o bezpieczeństwo wychowanka, między innymi poprzez asystencję – stałą, twórczą obecność w grupie i nadzór nad wszystkimi podopiecznymi
 11. prowadzi wszechstronną obserwację wychowanków, w razie potrzeby konsultuje się z psychologiem, pedagogiem, lekarzem i nauczycielami; na podstawie zgromadzonej dokumentacji oraz rozmów z opiekunami wychowanka i samym wychowankiem zapoznaje się z warunkami rodziny wychowanka;
 12. wdraża wychowanka do dbania o higienę osobistą, utrzymania w czystości odzieży i obuwia;
 13. kształtuje w wychowanku odpowiedzialność za wystrój wizualny całego Ośrodka i terenu przydomowego;
 14. stwarza wokół wychowanka atmosferę domu rodzinnego, ciepła i poczucia bezpieczeństwa, oraz przygotowuje go do samodzielnego życia;
 15. wykonuje inne polecenia wydane przez dyrektora Ośrodka nie ujęte w zakresie obowiązków służbowych, a wynikające z rzeczywistych potrzeb Ośrodka i wychowania;
 16. w zakresie wykonywania obowiązków służbowych podlega dyrektorowi Ośrodka; propaguje idee człowieka zdrowego i sprawnego fizycznie przez prowadzenie zajęć sportowych;
 17. swoją postawą akcentuje wartości ideowe, moralne, etyczne, społeczne i religijne, przy zachowaniu zasady tolerancji światopoglądowej, umożliwiając świadomy i właściwy wybór celów i dróg życiowych przez wychowanka;
 18. w swojej pracy wykorzystuje pozytywne potencjały wychowanka tzw. mocne strony - wzmacnia i wykorzystuje to, co w wychowanku dobre;
 19. stara się, aby w jego oddziaływaniach wychowawczych w systemie nagród i kar, dominującą rolę odgrywały nagrody;
 20. dba o zapewnienie warunków optymalnego rozwoju wychowanków w oparciu o wartości religijne, społeczne i moralne, oddziaływanie wychowawcze oraz przez osobisty przykład;
 21. realizuje wychowanie przez pracę, którą uznaje za niezbędny składnik integralnego rozwoju człowieka;
 22. pomaga wychowankowi w realizacji obowiązku szkolnego poprzez wyrównanie braków programowych, bieżącą pomoc w przygotowaniu się do lekcji, stały kontakt z nauczycielami.
 23. Wychowawca jest zobowiązany do zachowania tajemnicy służbowej, zwłaszcza dotyczącej ochrony danych wrażliwych, danych osobowych, tajemnic posiedzeń Rad Pedagogicznych itp.

 

§20

Odpowiedzialność wychowawcy:

 

 1. wychowawca Ośrodka odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wypoczynku wychowanka w ramach prowadzonych zajęć opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych;;
 2. odpowiada za powierzony mu sprzęt;
 3. odpowiada za dokumentację wychowawczą, jej prawidłowe i systematyczne prowadzenie;
 4. jest odpowiedzialny za poziom prowadzonych zajęć i kółek zainteresowań;
 5. realizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne zgodnie z opracowanym rocznym planem pracy w oparciu o obowiązujący ramowy rozkład zajęć w Ośrodku.

 

§21

 

Uprawnienia wychowawcy:

1.      wychowawca występuje w obronie interesów i potrzeb wychowanka; informuje rodziców lub opiekunów wychowanka o postępach w nauce i zachowaniu oraz o wszelkich innych sprawach istotnych dla rodziców lub opiekunów;

2.      opracowuje i przedstawia dyrektorowi opinie o wychowanku na potrzeby sądu, kuratora, policji, innych instytucji

3.      występuje z wnioskami w sprawach istotnych dla wychowanka na posiedzeniach stałego zespołu wychowawczego (Rady WWD)

 

§22

 

 1. Podstawową opiekę zdrowotną wychowanków zapewnia właściwy zakład opieki

zdrowotnej

2. Zakres zadań i organizację pracy pracowników służby zdrowia na terenie Ośrodka określa Dyrektor Ośrodka w porozumieniu z kierownikiem właściwego zakładu opieki  zdrowotnej.

3. Placówka może zatrudniać dodatkowo specjalistów z zakresu ochrony zdrowia – zależnie

 od potrzeb i możliwości.

4. W miarę możliwości należy dążyć do tego, aby przynajmniej jeden pracownik służby zdrowia obsługujący placówkę, był zatrudniany w ramach kontraktu NFZ, a nie przez placówkę.

 

§23

 

1. Szczegółowe zasady organizacji i działania Ośrodka są określane poprzez:

a) „Procedury obowiązujące w SOW Trzciniec”, zatwierdzane i aktualizowane przez Radę WWD

b) „Zasady obowiązujące w SOW Trzciniec”, zatwierdzane i aktualizowane zarządzeniem Dyrektora

c) regulaminy oraz bieżące zarządzenia Dyrektora.

 

IV. Wychowankowie Ośrodka

 

§ 24

 

Wychowankowie wspólnie z pracownikami tworzą społeczność Ośrodka, biorą aktywny udział w życiu placówki, starają się być jej współgospodarzami.

 

 

§25

 

Wychowanek Ośrodka ma obowiązek:

 1. przestrzegania Statutu Ośrodka, regulaminów, zarządzeń dyrektora, ustaleń zespołu wychowawczego i bieżących zaleceń wychowawcy
 2. współuczestniczenia w tworzeniu atmosfery domu rodzinnego;
 3. brania udziału w życiu ośrodka i grupy wychowawczej, realizowania wszystkich punktów programu dnia
 4. okazywania szacunku wszystkim pracownikom ośrodka
 5. poszanowania dobra wspólnego Ośrodka i troszczenia się o jego rozwój poprzez uczciwą i rzetelną pracę;
 6. systematycznej nauki i pracy nad kompleksowym rozwojem swojej osobowości
 7. ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie;
 8. uznawania godności i podmiotowości innych osób.

 

§26

 

Wychowanek Ośrodka ma prawo do:

 1. właściwie zorganizowanej opieki, kształcenia i wychowania;
 2. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie resocjalizacji;
 3. powoływania samorządu i uczestniczenia za jego pośrednictwem w podejmowaniu decyzji związanych z funkcjonowaniem Ośrodka;
 4. zrzeszania się w organizacjach i grupach młodzieżowych, których cele nie są sprzeczne z celami placówki
 5. dobrowolnego korzystania z praktyk religijnych i praw wynikających z pełnego poszanowania wolności religijnej i światopoglądowej
 6. rozwoju zainteresowań intelektualnych i kulturalnych;
 7. korzystania z pomieszczeń i urządzeń Ośrodka;
 8. kontaktu telefonicznego i korespondencyjnego z rodzicami (opiekunami prawnymi) i innymi krewnymi
 9. odwiedzania i przyjmowania odwiedzin członków rodziny i krewnych, na zasadach określonych przez Dyrektora Ośrodka, jeśli nie ma przeciwwskazań sądu.

 

§27

 

1.      W przypadku samowolnego opuszczenia placówki lub nie zgłoszenia się wychowanka w wyznaczonym terminie po usprawiedliwionej nieobecności, Dyrektor placówki przeprowadza postępowanie wyjaśniające, powiadamia niezwłocznie rodziców (opiekuna prawnego wychowanka), policję oraz sąd rodzinny nadzorujący wykonanie orzeczenia.

2.      W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności wychowanka w placówce stały zespół wychowawczy ocenia zasadność dalszego pobytu wychowanka w placówce i może podjąć działania w kierunku zmiany placówki lub zmiany środka wychowawczego

3.      Osobę, która ukończyła 18 rok życia, w przypadku samowolnego opuszczenia placówki lub rażącego naruszenia zasad współżycia w placówce, Dyrektor może wykreślić z ewidencji przebywających w placówce oraz odmówić ponownego przyjęcia do placówki.

 

§28

 

Szczegółowe warunki udzielania pomocy związanej z usamodzielnianiem wychowanków opuszczających Ośrodek, w związku z uzyskaniem pełnoletności, określają odrębne przepisy.

 

 

IV. Zasady i tryb kwalifikowania i przyjmowania wychowanków do Ośrodka oraz zwalniania z Ośrodka

§29

 

Podstawą umieszczenia w placówce jest: postanowienie właściwego Sądu Rodzinnego i Nieletnich o umieszczeniu w MOW, wskazanie z Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE) w Warszawie oraz skierowanie wydane przez właściwego starostę. Skierowania do Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Trzcińcu wydaje starosta powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania nieletniego, a w przypadku braku miejsca zamieszkania - starosta powiatu właściwego ze względu na miejsce pobytu nieletniego.

 

Kryteria przyjmowania: do Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Trzcińcu przyjmuje się w szczególności chłopców:

 1. zaniedbanych wychowawczo, o niskim i przeciętnym stopniu niedostosowania społecznego lub demoralizacji,
 2. z zaburzeniami zachowań nie wymagającymi specjalistycznej opieki lekarskiej (np. psychiatrycznej)
 3. pochodzących z rodzin biednych i średnio zamożnych, patologicznych i niewydolnych wychowawczo

 

Dokumenty potrzebne do umieszczenia w placówce:

 1. orzeczenie sądu o umieszczeniu w placówce resocjalizacyjnej
 2. prośba rodziców lub prawnych opiekunów – jeśli została skierowana
 3. odpis aktu urodzenia, a w przypadku sierot lub półsierot – również odpis aktu zgonu zmarłego rodzica, potwierdzenie zameldowania
 4. dokumentacja medyczna, w tym: karta zdrowia i szczepień oraz informacja o ubezpieczeniu zdrowotnym,
 5. aktualny wywiad środowiskowy
 6. ostatnie świadectwo szkolne i aktualny odpis arkusza ocen
 7. opinia Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno – Konsultacyjnego, lub innej placówki opiniodawczo-konsultacyjnej
 8. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o ile zostało wydane
 9. wskazanie z ORE w Warszawie
 10. skierowanie ze strony właściwego starosty

Ośrodek przyjmuje chłopców w wieku od 13 do 18 lat. Osoby powyżej 18 roku życia muszą mieć postanowienie sądu o przedłużeniu pobytu w Ośrodku do końca roku szkolnego.

Pobyt w placówce ustaje w przypadku:

 1. zwolnienia przez sąd, który wydał orzeczenie o zastosowaniu środka wychowawczego wobec nieletniego (zmiana środka, umorzenie środka, warunkowe zawieszenie wykonywania środka)
 2. zakwalifikowania przez sąd do innej formy pomocy (placówka, opiekuńcza, rodzina zastępcza itp.) bądź zmiana środka na poprawczy lub leczniczy
 3. skreślenia z listy wychowanków wskutek przeniesienia do innego MOW za zgodą ORE i na zasadzie porozumienia dyrektorów (tryb wychowawczy)
 4. skreślenia z listy wychowanków wskutek przeniesienia do innego MOW przez ORE (ucieczka, niepowrót, brak doprowadzenia w ustawowym terminie, konieczność kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej)
 5. wygaśnięcia z mocy prawa zastosowanego środka wychowawczego z powodu ukończenia przez wychowanka 18 lat.

 

W przypadkach wymagających leczenia, terapii bądź potrzeb edukacyjnych dyrektor może w porozumieniu z właściwym sądem oraz rodzicami nieletniego urlopować go do odpowiedniej placówki na zasadzie porozumienia stron.

 

§30

 

1. Skreślenie wychowanka z listy następuje po jego nieusprawiedliwionej nieobecności w Ośrodku trwającej dłużej niż okres przewidziany odpowiednimi przepisami, licząc od daty powiadomienia o nieobecności sądu rodzinnego nadzorującego wykonania orzeczenia, rodziców wychowanka, a także Policji w miejscu lokalizacji ośrodka oraz w miejscu zamieszkania wychowanka.

2. O skreśleniu z listy wychowanków z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności dyrektor ośrodka powiadamia sąd nadzorujący wykonanie orzeczenia, rodziców lub prawnych opiekunów, dyrektora właściwej szkoły, oraz właściwy dla miejsca zamieszkania organ zobowiązany do kontroli spełniania obowiązku nauki.

3. Dokumenty skreślonego z listy wychowanka dyrektor ośrodka przekazuje staroście powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu nieletniego, informując jednocześnie ośrodek kierowania o zwolnieniu miejsca w ośrodku.

4. Skreślenie wychowanka z ewidencji następuje także wówczas, gdy nie został doprowadzony do placówki po skierowaniu, w terminie określonym odpowiednimi przepisami. Dyrektor postępuje analogicznie jak w ust. 2 i 3.

§31

 

Przyjęcia wychowanka do Ośrodka dokonuje Dyrektor lub inny upoważniony pracownik.

Przy przyjęciu Dyrektor lub inny upoważniony pracownik przeprowadzają z wychowankiem rozmowę adaptacyjną, zapoznając go z warunkami i Regulaminem Ośrodka.

Wychowawca grupy zapoznaje wychowanka z nowymi kolegami, z zasadami współżycia w społeczności grupowej, pomieszczeniami grupy, otaczając go szczególną opieką do momentu pełnej adaptacji.

 

§32

 

Rodzeństwo skierowane do Ośrodka nie powinno być rozdzielane jeśli nie ma ku temu ważnych przesłanek.

 

 

 

V. Warunki korzystania z pracy wolontariuszy, praktykantów i stażystów

 

§33

 

1.      Działalność Ośrodka może być uzupełniana pracą wolontariuszy, praktykantów i stażystów.

2.      Celem pracy wolontariuszy w szczególności jest:

 1. rozszerzenie opieki nad wychowankami w Ośrodku,
 2. wsparcie pracy wychowawców poprzez organizowanie kół zainteresowań i rozwijanie indywidualnych zdolności wychowanków.

 

§34

 

 1. Wolontariuszem w Ośrodku może być osoba, która:
 • jest pełnoletnia, nie karana;
 • została poinformowana o specyfice pracy wychowawczej i konieczności zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących wychowanków Ośrodka;
 • została ubezpieczona przez Dyrektora od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe podczas pracy.
 1. Wolontariusz wykonuje pracę pod nadzorem Dyrektora lub wychowawcy wyznaczonego przez Dyrektora.
 2. Dyrektor ośrodka zawiera z wolontariuszem umowę, w której określa się: zakres zadań, których podejmuje się wolontariusz, oraz czas trwania współpracy; zobowiązanie wolontariusza do działania w porozumieniu z osobami, o których mowa w ust. 2;
 3. Zobowiązanie do zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących wychowanków ośrodka.
 4. Na wniosek wolontariusza dyrektor wydaje opinię o jego pracy na rzecz ośrodka.
 5. Praktyki studenckie organizowane są na podstawie umów, podpisywanych przez dyrektora z uczelniami.
 6. Staże organizowane są wg odrębnych przepisów.

 

 

VI. Standard wychowania i opieki

 

§35

 

Ośrodek zobowiązany jest do:

 1. tworzenia wychowankom warunków fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju;
 2. poszanowania podmiotowości wychowanka, wysłuchiwania jego zdania i w miarę możliwości uwzględniania jego wniosków, we wszystkich dotyczących go sprawach oraz informowania wychowanka o podejmowanych wobec niego działaniach.
 3. zapewnienia poczucia bezpieczeństwa;
 4. dbałości o poszanowanie i podtrzymanie związków emocjonalnych wychowanka z rodzicami, rodzeństwem i z innymi bliskimi
 5. uczenia nawiązywania więzi uczuciowych oraz związków interpersonalnych;
 6. uczenia poszanowania tradycji, ciągłości kulturowej;
 7. uczenia planowania i organizowania codziennych zajęć stosownie do wieku wychowanka;
 8. uczenia organizowania czasu wolnego, w tym uczestniczenia w zajęciach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych;
 9. kształtowania u wychowanków nawyków i uczenia zachowań prozdrowotnych;
 10. przygotowania wychowanków do podejmowania odpowiedzialności za własne postępowania oraz uczenia odpowiedzialności w życiu;
 11. wyrównania deficytów rozwojowych wychowanków;
 12. uzgadniania istotnych decyzji dotyczących wychowanka z jego rodzicami lub opiekunami.

 

§36

 

Realizacja działań, o których mowa w §36, następuje poprzez:

 1. umożliwianie wychowankom regularnych, osobistych i bezpośrednich kontaktów z rodzicami oraz innymi osobami bliskimi, z wyjątkiem przypadków, w których sąd zakazał lub ograniczył ich prawo do osobistych kontaktów z dzieckiem;
 2. współpracę w szczególności z:
 • sądami rodzinnymi;
 • kuratorami sądowymi;
 • organizacjami zajmującymi się statutowo pomocą rodzinom, działającymi w środowisku rodziców dzieci;

 

VII. Dokumentacja Ośrodka

 

§37

 

1.      Ośrodek prowadzi dokumentację dotyczącą:

 1. Pobytu wychowanków;
 2. Przebiegu wychowania
 3. W szczególności Ośrodek prowadzi:
 • Księgę meldunkową;
 • Księgę ewidencji wychowanków;
 • Dzienniki zajęć wychowawczych;
 • Dokumentację przebiegu wychowania.
 • Dokumentację osobistą wychowanka, na którą składają się m.in:

a) wywiady środowiskowe

b) Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny z wychowaniem.

 

Dokumentację pobytu w Ośrodku stanowią także:

 1. Protokoły stałego zespołu wychowawczego do oceny sytuacji wychowanka,
 2. Zbiór zarządzeń wewnętrznych dyrektora,
 3. Roczne plany pracy opiekuńczo-wychowawczej,
 4. Ewidencja przepustek,
 5. Zbiór raportów dziennych
 6. Ewidencja dyżurów nocnych

 

§38

 

1.      Księgę ewidencji wychowanków prowadzi się chronologicznie według daty przyjęcia wychowanka do Ośrodka

2.      Do Księgi ewidencji wpisuje się:

 • imię i nazwisko wychowanka przyjętego do Ośrodka
 • datę i miejsce urodzenia,
 • imiona i nazwiska rodziców oraz ich adres zamieszkania, jeżeli nie żyją – datę śmierci,
 • imiona i nazwiska oraz adresy opiekunów oraz osób zobowiązanych do alimentacji,
 • nazwę organu, który wydał skierowanie do Ośrodka,
 • adres dotychczasowego miejsca stałego pobytu (zameldowanie wychowanka), a jeżeli wychowanek nie ma stałego zameldowania, odnotowuje się skąd przybył,
 • datę przyjścia do Ośrodka,
 • datę i przyczynę skreślenia z ewidencji,
 • nazwę i adres placówki, do której wychowanek został przeniesiony,
 • adres rodziców (opiekunów), którym został przekazany,
 • adres i miejsce pracy, jeżeli wychowanek został usamodzielniony.

 

§39

 

 1. Przebieg zajęć wychowawczych dokumentuje się w dziennikach zajęć wychowawczych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Dziennik zajęć wychowawczych prowadzony jest dla każdej grupy wychowawczej. W dzienniku tym odnotowuje się przebieg zajęć w danym roku szkolnym.
 2. Dziennik zajęć wychowawczych zakłada wychowawca grupy, opatrując kartę tytułową dziennika pieczęcią podłużną Ośrodka, wpisując województwo, nazwę Ośrodka i jego adres, oznaczenie grupy, rok szkolny, imiona i nazwiska wychowawców grupy. Kartę tytułową dziennika podpisuje dyrektor Ośrodka.
 3. Do dziennika zajęć wychowawczych wychowawcy grupy wpisują:
 • alfabetyczny wykaz wychowanków,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • klasę,
 • nazwisko i adres rodziców (opiekunów prawnych),
 • okres nauki (semestry),
 • uwagi o wychowankach
 1. W dzienniku zajęć wychowawczych odnotowuje się:
 • codzienne zajęcia wg programu i ramowego rozkładu dnia
 • zajęcia powtarzające się okresowo,
 • plan pracy na okres (semestry),
 • kontakty z rodziną wychowanka,
 • przeprowadzone hospitacje, obserwacje i kontrole z podaniem nazwy i osoby prowadzącej.

 

§40

 

Prowadzenie pozostałej dokumentacji związanej z działalnością ośrodka regulują odrębne przepisy.

 

 

IX. Postanowienia końcowe

 

§41

 

Zmiany statutu dokonywane są w trybie jego uchwalania.

 

§42

 

Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia uchwalenia.

 

 

 

Statut zaktualizowano 14.02.2017 r.

 

Zatwierdziła Rada Wychowawców Ośrodka 27 II 2017 r.Zobacz także: