Regulamin odwiedzin

 Salezjański Ośrodek Wychowawczy MOW-46

„Dom Młodzieży” w Trzcińcu
Warunki krótkotrwałej przepustki oraz odwiedzin w Salezjańskim Ośrodku Wychowawczym
1. O miejscu i czasie trwania odwiedzin decydują w kolejności, dyrektor, wicedyrektor, a ostatecznie pełniący
dyżur wychowawca.
2. Osobami mogącymi odwiedzać nieletniego w placówce jest najbliższa rodzina lub opiekun prawny.
3. Odwiedzający zobowiązany jest do:
a) trzeźwości w momencie przyjazdu,
b) posiadania dokumentu tożsamości,
c) przestrzegania zakazu wnoszenia i spożywania alkoholu, wyrobów tytoniowych, środków odurzających oraz
wnoszenia przedmiotów zagrażających zdrowiu i życiu podczas odwiedzin, (np. noże, ostre przedmioty,
dezodoranty itd.)
d) podporządkowania się normom obowiązującym w placówce
e) dostosowania się do poleceń pracowników placówki.
Niepodporządkowanie się którejkolwiek z zasad uniemożliwia odwiedziny lub powoduje ich zakończenie
oraz nakaz niezwłocznego opuszczenia terenu placówki.
W razie zachowania odwiedzającego niezgodnego z prawem lub obowiązującymi normami, w
uzasadnionych przypadkach o fakcie powiadamiany jest dyrektor, policja lub sąd nieletniego.
W przypadku gdy nieletni powróci do placówki pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub
będzie próbował wnieść na teren placówki alkohol, wyroby tytoniowe lub środki odurzające, lub
przedmioty zagrażające zdrowiu i życiu dyrektor może ograniczyć odwiedziny w placówce oraz o
zaistniałej sytuacji poinformować sąd nieletniego.
4. Procedura odwiedzin:
a) odwiedziny powinny odbywać się w miejscu wyznaczonym przez wychowawcę.
b) nad przebiegiem odwiedzin czuwa wychowawca, który:
-ocenia trzeźwość i tożsamość odwiedzających, zapisuje dane personalne na karcie przepustki krótkotrwałej
- ustala, czy odwiedzający nie mają ze sobą: alkoholu, narkotyków, leków, materiałów lub środków
niebezpiecznych dla zdrowia i życia,
c) zapoznaje odwiedzających z zasadami odwiedzin,
5. Wychowawca (po uprzednim powiadomieniu dyrektora lub wicedyrektora) może udzielić zgody dorosłemu
odwiedzającemu na krótkotrwałe (do kilku godzin) zabranie wychowanka. Wychowawca odnotowuje w
zeszycie spostrzeżeń informacje o szczegółach udzielonej zgody wraz z zobowiązaniem odwiedzającego do
opieki nad wychowankiem i terminowego powrotu do placówki.
Odwiedzający poświadcza zobowiązanie podpisem.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższymi warunkami krótkotrwałej przepustki, oraz konsekwencjami
nieprzestrzegania ich.
…………………………………………
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna)
Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Trzcińcu MOW-46
Trzciniec 25,78-550 Czaplinek
tel. (94) 375-87-26, fax (94) 375-48-26
e-mail: mow-46@wp.pl


Zobacz także: